اخبار مدرسه مهندسی پزشکی

وسایل اندازه گيری پزشكی

دستگاههای اندازه گیری تجهیزات پزشکی-مهندسی پزشکی

وسایل اندازه گيری پزشكی

پيشرفت علم و تكنولوژی متاثر از توانايی انسان در اندازه گيری است . بدون دسترسی به وسایل و دستگاههای اندازه گيری، موضوع های مطالعه ، تحقيق ، سنجش ، طراحي و غيره درصنعت بی مفهوم می شود . مقصود اوليه از اندازه گيری طبی گسترش آن چيزی است كه توسط انسان حس ميگردد،برای بدست آوردن داده های لازم
برای آگاهی درست از وضعيت موجود زنده (خصوصاً انسان) ، تشخيص و درمان مريض می باشد.

تاريخچه وسایل اندازه گيری پزشكی

حوزه سيستم ها و دستگاههای اندازه گيری پزشكی چندان جديد نمی باشد. الكتروكارديوگرافی بوسيله Einthoven در قرن نوزدهم ساخته و مورد استفاده قرار گرفت.
پيشرفت در اين زمينه تا بعد از جنگ جهانی دوم كه تجهيزات الكترونيكی نظير تقويت كننده ها و ثبات ها دسترس پذير شدند، كند بود. در دهه ١٩٥٠ بسياری از تكنسين ها و مهندسان شروع به آزمايش و اصلاح تجهيزات صنعتی موجود برای كاربردهای پزشكی نمودند كه اغلب نتايج آنها مأيوس كننده بود.
با اين آزمايش ها روشن گرديد كه بسياری از پارامترهای فيزيولوژيكی، همانگونه كه پارامترهای فيزيكی اندازه گيری می شوند، قابل انداز ه گيری نمی باشند. بسياری از برنامه های فضایی آمريكا نظير Apollo ، Gemini ، Mercury نيازمند انداز ه گيری های دقيق و صحيح پارامترهای فيزيولوژيكی فضانوردان داشت و لذا بسياری از تحقيقات و بودجه ها به اين امراختصاص يافت.در اين زمان تحليل و طراحی اين تجهيزات مستقيما به مسایل پزشكی اختصاص يافتند.

محدوديت ها و مشكلات اندازه گیری در یک سيستم زنده

۱ – دسترس ناپذير بودن اغلب متغيرها برای اندازه گيری

۲ – تغيير داده ها (تصادفي بودن)

۳ – فقدان معرفت درباره روابط داخلی

۴ – اندركنش بين ارگانهای مختلف بدن

۵ – اثر مبدل روی انداز ه گيری

۶ – اغتشاش

۷ – محدوديت های انرژی

۸ – محدوديت پاسخ فركانسی و كوچك بودن دامنه خروجی

وسایل اندازه گيری پزشكی-مهندسی پزشکی

روشهای مختلف دسته بندی وسایل اندازه گیری پزشکی

۱ – دسته بندی دستگاه های اندازه گیری پزشکی براساس كميتی كه تبديل می شود( حس می شود)نظيرفشار، درجه حرارت ، جريان..

۲ – دسته بندی وسایل اندازه گیری پزشکی براساس اصول تبديل نظير مقاومتی ، سلفی ، خازنی ، ماوراء صوت و يا الكتروشيميايی

۳ – دسته بندی  وسایل اندازه گیری پزشکی براساس ارگانهای مختلف بدن نظير قلبی ، ريوی ، عصبي و يا مترشحه داخلی

۴ – دسته بندی تجهیزات پزشکی براساس تخصص های درمانی – دارويی مختلف نظير اطفال ، حاملگی ، قلب و يا پرتونگاری

 

دسته بندی وسایل اندازه گیری پزشکی در مهندسی پزشکی

ملاک ها و معیار های طراحی دستگاه های اندازه گیری پزشکی

۱ – دامنه كميتی كه توسط وسایل پزشکی بايستی اندازه گيری شود

۲ – مرتبه صحت و دقت مورد نياز تجهیزات پزشکی

۳ – مشخصه ايستا و پويای فرايند تحت بررسی

۴ – محل بكارگيری مبدل روی بدن مريض (ياهرسيستم تحت اندازه گيری) در كوتاه مدت و درازمدت

۵ – ملاحظات اقتصادی برای طراحی دستگاه پزشکی

 

مدرسه مهندسی پزشکی ایران

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا