اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکپزشکیتجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی

ليزر تراپی

laser-therapy1

تاریخچه لیزرتراپی

پس از آنکه جيمز کلارک ماکسول در سال ١٨۶٠ ثابت نمود که نور به شکل امواج الکترومغناطيسي تابش مي نمايد،رفتار موج را با استفاده از معادلات ماکسول و ترکيب آنها که منتهي به ايجاد دستگاه معادلاتي به نام ” دستگاه معادلات موج “گرديد توصيف نمود.وي ثابت کرد که امواج الکترومغناطيسي با سرعت نور حرکت کرده و خواص تابشي آن را دارا مي باشند.کلمه ليزر مخفف عبارتLight Amplification by the Stimulated Emission of Radiation است به معناي نور تقويت شده توسط گسيل القايي تابشي مي باشد. عبارت گسيل القايي از آنجا ناشي مي شود که برخي از مواد به دليلخاصيت ذاتي خود در باند هاي ظرفيتي خود ( لايه هاي ظرفيت) داراي اين قابليت هستند که با تابش انرژي اندکي به ناپايداريرسيده و انرژي را جذب و به شکل نور تابش مي نمايند که هرگاه ميزان انرژي لايه ظرفيت به نحوي باشد که امر گسيل به شکل خود به خودي انجام شود به آن گسيل خود به خودي مي گويند. عبارت گسيل القايي که ناشي از تابش انرژي به لايه ظرفيت اتمها است را اولين بار آلبرت اينشتين به کار برد.تمام منابع نوري، طيفي از امواج الکترومغناطيسي را شامل مي شوند که بر اساس طول موج خود دسته بندي ميشوند.براي مثال طيف نور مرئي از چند صد نانو متر تجاوز نمي کند و چشم انسان قادر به آشکار سازي آن مي باشد.

نکته قابل ذکر که از اهميت ويژه اي برخوردار است،خواص مهم ليزر از جمله تک طيفي بودن و يا داشتن طيف بسيارباريک (بر اساس نوع و پهناي بيم) همگرايي ليزر که ناشي از رفتار هم فازي و توازي نور و نيز توان حداکثر در طول موج(و ياطيف) تعيين شده خود است.

اثرات ليزر تراپی توان پايين (Low Level Laser Therapy)

اثرات سلولي لیزرتراپی:

 مطالعات نشان داده است که استفاده از ليزر سرد با فعال کردن زنجيره انتقال الکترون باعث افزايش سنتز می شود و همچنین عکس العمل هايي در سطح غشاء سلولي ، از راه تاثيرات فوتوفيزيکال روي کانال هاي کلسيمي ايجاد کند.اعتقاد بر آن است اين تغييرات بيوشيميايي و غشاء سلولي مي تواند باعث افزايش فعاليت ماکروفاژ ها،فيبروبلاست ها و لنفوسيت ها شود. اين عکس العمل سلولي بيانگر مزاياي کلينيکي استفاده از ليزر به صورت کم توان(Low Level)مي باشد.

هدايت عصبي و ترميم سلولي

در برخي از مطالعات نشان داده شده است که در اثر تحريک ليزر،افزايشي در هدايت عصبي، افزايش در پتانسيل عملو تسريع در ترميم عصبي را خواهيم داشت که همه اين موارد بيانگر ترميم بافت Distal Sensorylateencies ها، کاهش عصبي در اثر استفاده از ليزر مي باشند.

اتساع عروق

برخي محققان معتقدند که ليزر سرد باعث اتساع عروق به خصوص در سطح گردش ميکروسکوپي خون مي شود و همين امر باعث تسريع در بهبود بافت با افزايش نفوذپذيري اکسيژن ، مواد غذايي و دفع مواد زائد مي گردد.

موارد استفاده باليني از ليزر سرد

ترميم زخم و شکستگي

برخي از مطالعات نشان داده است که استفاده از ليزر سرد در حيوانات و انسان ها باعث بهبود زخم هاي مزمن وجراحي مي شود.در اين مطالعات تسريع در بهبود زخم، افزايش قوام زخم و افزايش کلاژن بافت زخم بعد از استفاده ليزر سرد گزارششده است. محققان نشان داده اند که انرژي ليزر بهبود زخم را با تحريک فاگوسيتوز و تکثير فيبروبلاست ها، افزايش سنتز کلاژنو مهار در رشد باکتري تسريع مي بخشد. RNA و پروکلاژنباعث تسريع در ترميم شکستگي ها مي شود، اعتقاد بر آن است که درمان ليزر به صورت توان پايين(Low Level)چرا که اين نوع انرژي باعث افزايش در جذب هماتوم، تغيير شکل استخوان، ايجاد عروق خوني و ته نشين شدن کلسيم و افزايش در فعاليت ماکروفاژها ، فيبرو بلاست ها و کندوريت ها(سلول غضروفي) مي گردد.

ضايعات عضلاني و اسکلتي

درد و بيماري هاي (Low Level) برخي از مطالعات نشان داده است که استفاده از ليزر به صورت توان پايين عضلاني و اسکلتي را بيش از آرتريت ها درمان مي کند که اين بيماري ها شامل کمر درد ، گردن درد، تريگرپونيتها( نقاط ماشهاي) و درد مزمن مي شود.

فعل و انفعالات بيولوژيکي

تمام جزييات و تفضيلات مربوط به فعل و انفعالات بيوفيزيکي روشن نيست. ولي بهترين يافته ها و مهمترين فرضيات چنين هستند:

مولکول در اثر جذب پياپي فوتون ها از رنگ هاي مرئي بين قرمز و مادون قرمز، در يک سطح انرژي توزيع يافته بالا مي روند که در اثر اين عمل واکنش هاي شيميايي هدايت مي شوند. اين عمل با طيف قرمز و مادون قرمز امکان پذير نيست. به اندازه کافي توليد نشود سلول ها ATP اساس ضرورت حامل انرژي براي عملکرد هاي بدن مي باشد.اگر ATP آسيب ديده و مي ميرند. براي مثال در هنگام کشيده شدن و آسيب ديدگي ، تاندون يا مفاصل بافت با يک وضعيت کمبود انرژي مواجه مي شود.

اثرات کاهش درد

يکي از مهمترين اثرات ليزر تراپي سرعت در کاهش درد است(در بعضي از موارد در حدود ۵ دقيقه) دراثر پرتو افکني آنزيم ها و آندرفين ها منتشر شده و باعث فعاليت ماکروفاژها مي شود.در عمل يک افزايش موقتي درد بعد از ٣ تا ۴ جلسه ديدهمي شود که ناشي از تحريک جذب مجدد ورم(آماس ) و در نهايت عادي شدن اسيديته موضعي و بهبود دوران خونريزي مي باشد.ولي به زودي از بين مي رود.

اثرات ليزر در تحريک حياتي

در آماس و اتساع رگ هاي خوني خصوصا در سطح مويرگ ها يک اثر مطلوب را نتيجه مي دهد.باعث فعاليت آنزيمي در اتساع موضعي مويرگ ها شده و موجب عادي شدن فشار هاي داخلي و خارجي عروق و رگها مي شود.

موجب تحريک مکانيسم دفاعي و تحريک ماکروفاژها مي شود.

در تحريک فيبروبلاستها قادر است يک منبع از بين رفته را ترميم کند.

باعث افزايش انرژي سلول و در نهايت جلوگيري از فاسد شدن آن مي شود.

موارد استفاده از ليزر تراپي

_ضايعات پوستي

_ضايعات روماتيسم(درد مفصل)

_ضايعات فساد مفاصل

_اختلالات پس از ضربه

_ضايعات و اختلالات خوني

_ضايعاتي که با طب سوزني درمان مي شود.

_موارد عدم استفاده از ليزرتراپي:

_پرتوافکني مستقيم به چشمها

_۴ تا ۶ ماه بعد از راديوتراپي(پرتودرماني)

 _غدد درون ريز(Local)

_Epilepsy

_Fever

_تومور هاي بدخيم

_دوران بار داري يا قاعدگي در بانوان براي پرتوافکني در ناحيه شکمي و کمر

_سرطان

_روي بيضه ها

_خطوط اپي فيزيال موجود روي استخوان بچه ها

_بر روي بافت عفوني شده

_غده هاي سمپاتيک

موارد ايمني

براي استفاده از دستگاه حتما از عينک مخصوص ليزر استفاده نموده و به هيچ عنوان از عينک هاي جايگزين و غيراستاندارد استفده نشود.در صورت لزم مي توانيد با مرکز خدمات پس از فروش شرکت آرمان پويا تماس بگيريد.محل درمان و عضو مربوطه بايد حتما تميز و براي درمان آماده باشد.به هيچ عنوان نور ليزر را به چشم غير مسلح خود و اشخاص ديگر نتابانيدهرگز به طور مستقيم به خروجي پروب نگاه نکنيد.از تابانيدن اشعه ليزر به اجسام صيقلي و انعکاس دهنده همچون آيينه،شيشه،اجسام فلزي و غيره اکيدا خوددداري نماييد.حتما قبل از شروع درمان از عدم وجود جواهرات و اجسام براق منعکس کننده بر روي عضو تحت درمان اطمينان حاصل نماييد.از مجاورت و استفاده دستگاه در محيط هايي که گازهاي قابل اشتعال و يا بيهوش کننده وجود دارد خودداري نماييد.

استفاده از ليزر بر روي زخم هاي باز توصيه نمي شود.

بدليل آنکه اپليکاتور يا پروب دستگاه در مواردي در تماس مستقيم با پوست بيمار است امکان انتقال عفوني وجود دارد.لذا اکيدا توصيه مي شود که پس از هر بار استفاده حتما پروب دستگاه به دقت و با موادي که به آن آسيب نمي رسانند کاملا تميزگردد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا