اخبار مدرسه مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی

اتوسکوپ

1362486207

 

اتوسکوپ(Otoscope)یا اوریسکوپ(Auriscope)

نام وسیله ای پزشکی است که برای مشاھده داخل گوش از آن استفاده می شود. پزشکان از این وسیله به منظور غربالگری برخی بیماری ھا در معاینات دوره ای معمول و یا بررسی برخی شکایات مرتبط با سیستم شنوایی استفاده می کنند. با کمکاتوسکوپ می توان گوش خارجی و میانی را مورد معاینه قرار داد
اتوسکوپ از یک منبع الکتریکی تولید نور و یک عدسی با قدرت ، سر و یک دسته تشکیل شده است
انتھای قدامی این وسیله دارای ناحیه ای به منظور اتصال یک اسپکولوم پلاستیکی برای ورود به داخل مجرای گوش می باشد.

انواع اتوسکوپ

در بسیاری از مدل ھای اتوسکوپ، دریچه عدسی به صورت متحرک و قابل جداسازی بوده که به وسیله آن می توان برخی از ابزار معاینه را با ھدایت اتوسکوپ وارد مجرای گوش کرد. از این خاصیت به عنوان مثال، در خارج کردن ترشحات گوش(سرومن) استفاده می شود. برخی دیگر از مدل ھا، دارای محلی به منظور وارد کردن ھوا از طریق اسپکولوم به داخل مجرا برای ارزیابی میزان تحرک پرده تمپان می باشند. بسیاری از اتوسکوپ ھای مورد استفاده در مطب ھا، از نوع ثابت بوده، درحالی که برخی نیز قابل حمل ھستند. انواع ثابت با کمک یک رابط به منبع الکتریسیته متصل می شوند، در شرایطی که انواع قابل حمل، اغلب حاوی باتری ھای قابل شارژ ھستند.
اتوسکوپ ھا می توانند بدون نیاز به کارگذاری اسپکولوم، جداگانه برای معاینه بینی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

چگونگی استفاده از اتوسکوپ

در معاینه گوش، شاید به جای داشتن اطلاعاتی وسیع از کلیه پاتولوژی ھای موجود در این ناحیه، داشتن مھارت در استفاده از اتوسکوپ و نیز مشاھده ھر چه بیشتر مجرای گوش خارجی در افراد طبیعی، کمک قابل توجھی به پزشک ارایه کند.از کافی بودن نور لامپ اتوسکوپ برای معاینه و سالم بودن باتری، اطمینان حاصل کنید. نور ناکافی، تغییرات مختصر مانند تغییر رنگ پرده تمپان را به درستی نشان نخواھد داد.

نحوه معاینه گوش

ابتدا باید بیمار را از چگونگی نحوه انجام کار، مطلع ساخت و به او توضیح داد که این معاینه می تواند مختصری ناخوشایند و نه دردناک باشد. از یک اسپکولوم متناسب با قطر مجرای گوش استفاده کرده، آن را به اتوسکوپ متصل کنید. طبیعتا کودکان را باید با اسپکولوم باریک تر مورد معاینه قرار داد. ھمواره وسیله را در دستی بگیرید که گوش ھمان سمت را معاینه می کنید.(به عنوان مثال، از دست راست برای معاینه گوش راست و برعکس).

ابتدا گوش سالم را معاینه کنید. این عمل ضمن پیشگیری از انتقال عوامل عفونی به گوش غیرمبتلا، به شما این امکان را می دھد تا با مشاھده آناتومی نرمال گوش،سمت مبتلا را با آن مقایسه کنید. با دست آزاد خود، نرمه گوش را به آرامی بکشید تا مجرای خارجی گوش، مسیر مستقیم تری بگیرد، البته این اقدام در دوران کودکی به علت مسیر مستقیم مجرا، چندان ضروری نیست. به ھنگام ورود اسپکولوم به داخل مجرا، به علت تحریک شاخه ھای جلدی عصب دھم (واگ) بیمار ممکن است دچار سرفه شود.

لزوم ارزیابی کیفی دستگاه اتوسکوپ

اتوسکوپ ھای با کیفیت بالا، اغلب گران قیمت ھستند و شاید وجود تنھا یک دستگاه با چنین ویژگی ھایی، در اغلب بخش ھا و یا درمانگاه ھا، کافی باشد. بسیاری از دانشجویان، ترجیح می دھند که با پرداخت مختصر ھزینه ای، از یک مجموعه تشخیصی اتوسکوپ – افتالموسکوپ استفاده کنند. در این گونه مجموعه ھا، لزوم ارزیابی کیفی اجزای اتوسکوپ حایز اھمیت است، چرا که یک دستگاه با کیفیت پایین، با وجود مھارت فرد معاینه کننده، نخواھد توانست جزییات دقیقی از وضعیت پرده صماخ ارایه نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا