PEEP

User Manualآشنایی با تجهیزات پزشکیآموزش اپراتوری تجهیزات پزشکیاخبار مدرسه مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیتوانبخشی و مهندسی پزشکیمهندسی پزشکیونتيلاتور

ونتيلاتور نوزادان مدل CHRISTINA

ونتيلاتور نوزادان مدل CHRISTINA راهنماي استفاده از ونتيلاتور نوزادان مدل CHRISTINA ۱ – هیچگاه ونتیلاتور را بر روی سطوح نرمی

Read More
اخبار مدرسه مهندسی پزشکیپزشکیتجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی

ونتيلاتور

دستگاه ونتیلاتور دارای مدهای مختلف عملیاتی می باشد که هر کدام از این مدها  معایب و مزایایی دارند که می

Read More