دانشگاه كالیفرنیا

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیتصویربرداری پزشکیمقالات مهندسی پزشکی

پزشکی هسته ای

یكی از روش های تشخیصی- درمانی ارزشمند در طب، پزشكی هسته ای می باشد. این شاخه از پزشکی، در سال ۱۸۹۵ با كشف اشعه X و در سال ۱۹۳۴ با كشف مواد رادیواكتیو آغاز گردید.

Read More