Spontaneous

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیپزشکیتجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی

ونتيلاتور

دستگاه ونتیلاتور دارای مدهای مختلف عملیاتی می باشد که هر کدام از این مدها  معایب و مزایایی دارند که می

Read More