ترميم بافت استخوان با فناوری نانو در البرز

عضو هيأت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي گفت: با همكاري مركز تحقيقاتي درماني ناباروري دانشگاه علوم…